Robotic-assisted versus open total pancreatectomy: a propensity score-matched study

Yuanchi Weng, Mengmin Chen, Georgios Gemenetzis, Yusheng Shi, Xiayang Ying, Xiaxing Deng, Chenghong Peng, Jiabin Jin, Baiyong Shen