Original Article


Hepatocellular carcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma incidence between 2006 and 2015 in China: estimates based on data from 188 population-based cancer registries

Lan An, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Ru Chen, Shaoming Wang, Kexin Sun, Lingeng Lu, Xuehong Zhang, Hong Zhao, Hongmei Zeng, Wenqiang Wei, Jie He

Download Citation