One- versus two-stage partial hepatectomy for large resectable solitary hepatocellular carcinomas determined preoperatively to have a narrow resection margin: a propensity score matching analysis

Yao Li, Peng-Peng Li, Da-Peng Sun, Jun-Sheng Ni, Hui Liu, Ze-Ya Pan, Yuan Yang, Ling-Hao Zhao, Wan Yee Lau, Gang Huang, Wei-Ping Zhou