Development of a machine learning model to predict early recurrence for hepatocellular carcinoma after curative resection

Jianxing Zeng, Jinhua Zeng, Kongying Lin, Haitao Lin, Qionglan Wu, Pengfei Guo, Weiping Zhou, Jingfeng Liu