Giant tortuous umbilical vein in a cirrhotic patient

Yao Xiao, Shunda Du