A comparative study of pancreas transplantation between type 1 and 2 diabetes mellitus

Bor-Shiuan Shyr, Bor-Uei Shyr, Shih-Chin Chen, Che-Chuan Loong, Yi-Ming Shyr, Shin-E Wang