Associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy versus sequential transarterial chemoembolization and portal vein embolization in staged hepatectomy for HBV-related hepatocellular carcinoma: a randomized comparative study

Peng-Peng Li, Gang Huang, Ning-Yang Jia, Ze-Ya Pan, Hui Liu, Yun Yang, Cheng-Jian He, Wan Yee Lau, Ye-Fa Yang, Wei-Ping Zhou