Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI radiomic features for predicting histological grade of hepatocellular carcinoma

Yingfan Mao, Jincheng Wang, Yong Zhu, Jun Chen, Liang Mao, Weiwei Kong, Yudong Qiu, Xiaoyan Wu, Yue Guan, Jian He