The presence of NAFLD in nonobese subjects increased the risk of metabolic abnormalities than obese subjects without NAFLD: a population-based cross-sectional study

Ping-Fang Hu, Xin Zeng, Zi-Yuan Zou, Wei Tang, Yi-Bin Guo, Zong-Li Yuan, Pei-Mei Shi, Yu Tan, Yan Song, Yong-Quan Shi, Wei-Fen Xie