Development and validation of a machine learning-based nomogram for prediction of intrahepatic cholangiocarcinoma in patients with intrahepatic lithiasis

Xian Shen, Huanhu Zhao, Xing Jin, Junyu Chen, Zhengping Yu, Kuvaneshan Ramen, Xiangwu Zheng, Xiuling Wu, Yunfeng Shan, Jianling Bai, Qiyu Zhang, Qiqiang Zeng