Transarterial infusion chemotherapy with FOLFOX for advanced hepatocellular carcinoma: a multi-center propensity score matched analysis of real-world practice

Shaohua Li, Jie Mei, Qiaoxuan Wang, Feng Shi, Hongyan Liu, Ming Zhao, Lianghe Lu, Yihong Ling, Zhixing Guo, Yabing Guo, Xiaoming Chen, Ming Shi, Wan Yee Lau, Wei Wei, Rongping Guo