Original Article


Foregut bypass vs. restrictive bariatric procedures for nonalcoholic fatty liver disease: a meta-analysis of 3,355 individuals

Wen Hui Lim, Snow Yunni Lin, Cheng Han Ng, Darren Jun Hao Tan, Jieling Xiao, Jie Ning Yong, Phoebe Wen Lin Tay, Nicholas Syn, Yip Han Chin, Kai En Chan, Chin Meng Khoo, Nicholas Chew, Roger S. Y. Foo, Asim Shabbir, Eunice X. Tan, Daniel Q. Huang, Mazen Noureddin, Arun J. Sanyal, Mohammad Shadab Siddiqui, Mark D. Muthiah

Download Citation