Peripancreatic vascular involvement in patients with type 1 autoimmune pancreatitis

Meizi Li, Xiaoyin Bai, Kai Xu, Xi Wu, Tao Guo, Qingwei Jiang, Qiang Wang, Shengyu Zhang, Yingyun Yang, Yunlu Feng, Aiming Yang