Original Article


Propensity score matching study of 325 patients with spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma

Wei Wang, Tao Meng, Ying Chen, Ye-Chuan Xu, Yi-Jun Zhao, Yan Zhang, Ming-Ya Yang, Zhi-Hua Zhang, Fan Huang, Hong-Chuan Zhao, Xiao-Ping Geng, Li-Xin Zhu

Download Citation