Modified FOLFIRINOX for unresectable locally advanced or metastatic gallbladder cancer, a comparison with GEMOX regimen

Xu-Ya Cui, Xue-Chuan Li, Jiu-Jie Cui, Xiang-Song Wu, Lu Zou, Xiao-Ling Song, Tai Ren, Yi-Di Zhu, Huai-Feng Li, Yang Yang, Ke Liu, Xu-Sheng Han, Zi-Yao Jia, Wen-Guang Wu, Xu-An Wang, Wei Gong, Li-Wei Wang, Mao-Lan Li, Ying-Bin Liu