Impact of living donor liver with steatosis and idiopathic portal inflammation on clinical outcomes in pediatric liver transplantation: Beijing experience

Xinyan Zhao, Yafei He, Jimin Liu, Qian Zhang, Liwei Liu, Wei Qu, Ying Liu, Zhigui Zeng, Haiming Zhang, Jidong Jia, Liying Sun, Lin Wei, Zhijun Zhu