A new staging system for hepatocellular carcinoma associated with portal vein tumor thrombus

Wan Yee Lau, Kang Wang, Xiu-Ping Zhang, Le-Qun Li, Tian-Fu Wen, Min-Shan Chen, Wei-Dong Jia, Li Xu, Jie Shi, Wei-Xing Guo, Ju-Xian Sun, Zhen-Hua Chen, Lei Guo, Xu-Biao Wei, Chong-De Lu, Jie Xue, Li-Ping Zhou, Ya-Xing Zheng, Meng Wang, Meng-Chao Wu, Shu-Qun Cheng