Huge portal venous aneurysm incidentaloma caused by intrahepatic arterioportal fistula accompany with hepatobiliary stones and cholangitis

Zheng-Hao Liu, Dong-Kai Zhou, Yu-Cheng Xiang, Cheng Zeng, Wei-Lin Wang