Extrahepatic organs in the development of non-alcoholic fatty liver disease in liver transplant patients

Renyi Su, Xuyong Wei, Qiang Wei, Di Lu, Zuyuan Lin, Shuo Wang, Chuxiao Shao, Xiao Xu