Emergency laparoscopic pancreatoduodenectomy as treatment for pancreatic head cancer-induced acute gastrointestinal hemorrhage, safe or not?

Mengqing Sun, Yingxin Wei, Shuo Li, Ziwen Liu, Xianlin Han