Molecular characterization of circulating tumor cells in pancreatic ductal adenocarcinoma: potential diagnostic and prognostic significance in clinical practice

Xudong Zhao, Yongsu Ma, Xiu Dong, Zhengkui Zhang, Xiaodong Tian, Xiaohang Zhao, Yinmo Yang