Liver resection versus intensity-modulated radiation therapy for treatment of hepatocellular carcinoma with hepatic vein tumor thrombus: a propensity score matching analysis

Zhen-Hua Chen, Xiu-Ping Zhang, Shuang Feng, Jing-Kai Feng, Zong-Tao Chai, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Wan Yee Lau, Yan Meng, Shu-Qun Cheng