A combined Cox and logistic model provides accurate predictive performance in estimation of time-dependent probabilities for recurrence of intrahepatic cholangiocarcinoma after resection

Seogsong Jeong, Guijuan Luo, Qiang Gao, Jing Chen, Xiaolong Liu, Liangqing Dong, Yongjie Zhang, Feng Shen, Qingbao Cheng, Chengjun Sui, Jingfeng Liu, Hongyang Wang, Qiang Xia, Lei Chen