Mutation profile and its correlation with clinicopathology in Chinese hepatocellular carcinoma patients

Shuo Wang, Huasheng Shi, Tao Liu, Manjiang Li, Sanshun Zhou, Xuan Qiu, Zusen Wang, Weiyu Hu, Weidong Guo, Xiaoqian Chen, Honglin Guo, Xiaoliang Shi, Junping Shi, Yunjin Zang, Jingyu Cao, Liqun Wu