Original Article


A combined pre- and intra-operative nomogram in evaluation of degrees of liver cirrhosis predicts post-hepatectomy liver failure: a multicenter prospective study

Bin-Yong Liang, Er-Lei Zhang, Jian Li, Xin Long, Wen-Qiang Wang, Bi-Xiang Zhang, Zhi-Wei Zhang, Yi-Fa Chen, Wan-Guang Zhang, Bin Mei, Zhen-Yu Xiao, Jin Gu, Zun-Yi Zhang, Shuai Xiang, Han-Hua Dong, Lei Zhang, Peng Zhu, Qi Cheng, Lin Chen, Zhan-Guo Zhang, Bin-Hao Zhang, Wei Dong, Xiao-Feng Liao, Tao Yin, Dong-De Wu, Bin Jiang, Yu-Feng Yuan, Zhong-Lin Zhang, Yao-Bing Chen, Kai-Yan Li, Wan Yee Lau, Xiao-Ping Chen, Zhi-Yong Huang

Download Citation