Images in Clinical Medicine


A 7-year-old girl with giant congenital biliary dilatation

Xiaolei Xu, Cancan Gao, Lizhen Zhu, Xiaobin Feng, Haining Fan

Download Citation