Original Article


A novel clinical model for risk prediction and stratification of new-onset diabetes mellitus after distal pancreatectomy

Zhihong Chen, Ning Shi, Cheng Xing, Yiping Zou, Yuanpeng Zhang, Zhenrong Chen, Fan Wu, Haosheng Jin, Rufu Chen, Menghua Dai

Download Citation