Vol 8, No 1 (February 2019): Hepatobiliary Surgery and Nutrition (Special Focus on Antibodies and Liver Transplantation: Part 1)

Original Article

Health-related quality of life of living liver donors 1 year after donation
Li-Chueh Weng, Hsiu-Li Huang, Wei-Chen Lee, Yu-Hsia Tsai, Woan-Shyuan Wang, Kang-Hua Chen
What happened in 133 consecutive hepatic artery reconstruction in liver transplantation in 1 year?
Tsan-Shiun Lin, Vishnu Prasad NR, Chao-Long Chen, Johnson Chia-Shen Yang, Yuan-Cheng Chiang, Pao-Jen Kuo, Chih-Chi Wang, Shih-Ho Wang, Yueh-Wei Liu, Chee-Chien Yong, Yu-Fan Cheng
Surgical resection plus radiofrequency ablation for the treatment of multifocal hepatocellular carcinoma
Cheng Zhou, Yuanfei Peng, Kaiqian Zhou, Lan Zhang, Xiangyu Zhang, Lei Yu, Jie Hu, Feiyu Chen, Shuangjian Qiu, Jian Zhou, Jia Fan, Zhenggang Ren, Zheng Wang
Surgical outcomes of two-stage hepatectomy for colorectal liver metastasis: comparison to a benchmark procedure
Eyal Mor, Abbas Al-Kurd, Almog Ben Yaacov, Dan Aderka, Aviram Nissan, Arie Ariche

Special Issue: Antibodies and Liver Transplantation, Guest-Edited by Prof. Vivian McAlister

Detecting donor-specific antibodies: the importance of sorting the wheat from the chaff
Jennifer McCaughan, Qingyong Xu, Kathryn Tinckam

Images in Clinical Medicine

Pure fetal hepatoblastoma in a young female
Yi Cao, Chaoliu Dai