Vol 1, No 1 (December 2012): Hepatobiliary Surgery and Nutrition

Original Articles

Cytochrome P450 2E1 inhibition prevents hepatic carcinogenesis induced by diethylnitrosamine in alcohol-fed rats
Qinyuan Ye, Fuzhi Lian, Pollyanna R.G. Chavez, Jayong Chung, Wenhua Ling, Hua Qin, Helmut K. Seitz, Xiang-Dong Wang
Diagnosis and treatment of hepatic angiomyolipoma
Shunda Du, Ying Li, Yilei Mao, Xinting Sang, Xin Lu, Wenze Wang, Qing Zhang, Huadan Xue, Xiaobo Yang, Shaohua Li, Tianyi Chi, Shouxian Zhong, Jiefu Huang

Case Report

Gallbladder carcinoma post gallbladder-preserving cholecystolithotomy: A case report
Shunda Du, Ling Zhu, Xinting Sang, Yilei Mao, Xin Lu, Shouxian Zhong, Jiefu Huang