International expert consensus on laparoscopic pancreaticoduodenectomy*

Renyi Qin, Michael L. Kendrick, Christopher L. Wolfgang, Barish H. Edil, Chinnusamy Palanivelu, Rowan W. Parks, Yinmo Yang, Jin He, Taiping Zhang, Yiping Mou, Xianjun Yu, Bing Peng, Palanisamy Senthilnathan, Ho-Seong Han, Jae Hoon Lee, Michiaki Unno, Steven W. M. Olde Damink, Virinder Kumar Bansal, Pierce Chow, Tan To Cheung, Nim Choi, Yu-Wen Tien, Chengfeng Wang, Manson Fok, Xiujun Cai, Shengquan Zou, Shuyou Peng, Yupei Zhao