Targeting tumor microenvironment as a treatment strategy for hepatocellular carcinoma

Zuyuan Lin, Xiaonan Xiang, Di Lu, Xiao Xu