Synchronous occurrence of hepatocellular carcinoma and multiple biliary hamartomas mimicking hepatocellular carcinoma with multiple intra-hepatic metastases

Yu Huang, Zhou Ye, Yang Kong, Dong-Kai Zhou, Li-Xiong Ying, Wei-Lin Wang